Antibiotika är en av de största medicinska upptäckterna någonsin, som räddat livet på en stor mängd människor och djur. Antibiotika ges mot bakterieinfektioner. Det har däremot inte effekt mot virus, svamp eller parasiter.

Bakterier försvarar sig mot antibiotika genom att utveckla resistens. Varje antibiotikabehandling innebär en risk för att känsliga bakterier avlägsnas samtidigt som resistenta bakterier selekteras fram och växer till. I värsta fall kan en bakterie bli så resistent att ingen vanlig antibiotika fungerar.
Tyvärr har en alltför frikostig förskrivning och användning av antibiotika lett till en kraftig ökning av antalet resistenta bakterier hos både människor och djur. Resistensläget är fortfarande inte lika allvarligt i Sverige som i de flesta andra europeiska länder, men andelen resistenta bakterier ökar även här. För att antibiotika även i framtiden skall kunna vara livräddande vid allvarliga infektioner är det mycket viktigt att vi undviker all onödig användning.

Vi förskriver därför endast antibiotika om/vid:

  • En konstaterad bakterieinfektion eller stark kliniskt grundad misstanke om att ett djur lider av en bakterieinfektion och
  • Vi bedömer att djurets immunförsvar inte klarar av denna infektion utan antibiotika.

Vi skriver inte ut antibiotika rutinmässigt om inte dessa kriterier uppfylls.

Det finns en oerhörd mängd andra sjukdomstillstånd än bakterieinfektioner som kan ge upphov till trötthet, feber, matvägran, diarréer eller kräkningar med mera. Att behandla med antibiotika då en bakterieinfektion inte föreligger gör ingen som helst nytta. Det kan till och med förvärra sjukdomstillståndet då djurets normala bakterieflora rubbas.

För både djurens och människornas hälsa och säkerhet nu och i framtiden måste vi använda antibiotika med försiktighet och under ansvar!