Integritetspolicy Mälaren Smådjursklinik AB

Mälaren Smådjursklinik AB, även kallad Kliniken, ser med allvar på den personliga integriteten för kunder på och till kliniken och på vår information på Internet.

Vårt mål är att du som kund ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi garanterar att personuppgifter som behandlas av Kliniken används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Kliniken sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR)1.

Klinikens behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du besöker oss eller använder våra digitala kanaler, hemsida och sociala medier, eller dess tjänster eller kommunicerar med oss kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer och identifikationsuppgifter.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via telefon eller via våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du bokar tid för besök, kommer dina kontaktuppgifter samt skäl till besöket att behandlas av oss.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Klinikens rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter som samlas in i anslutning till din kontakt med Kliniken görs för följande ändamål.

  1. För att vi ska kunna utföra de undersökningar och behandlingar du beställt och administrera vårt uppdrag från dig.
  2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via telefon och epost.
  3. För marknadsföringsändamål, däribland via post, e-post och Internet. Denna marknadsföringsaktivitet kan du kan välja bort genom att avanmälan görs till Kliniken via telefon, mejl eller sms.
  4. För att gruppera kunderna efter urval, prioritering och önskemål, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden.
  5. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
  6. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
  7. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Kliniken behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig eller svara på din begäran om kundservice. Om Kliniken skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Kliniken värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Klinkens personal har tystnadsplikt enligt Patientsäkerhetslagen, PSL, 6 kap. 12-16 §§

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Kliniken anlitar externa konsulter och leverantörer att utföra uppgifter för klinikens räkning, såsom att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik.

Bolag och konsulter som hanterar personuppgifter för Klinikens räkning undertecknar alltid avtal med Kliniken för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Kliniken kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Användning av information från din mobila enhet

Kliniken tillhandahåller vissa tjänster, vilkas användning är beroende av att Kliniken får tillgång till information från din mobila enhet, som exempelvis din mobiltelefon eller surfplatta. Det kan till exempel röra sig om bilder och information om din plats. Kliniken samlar aldrig in sådan information om du inte uttryckligen har gett oss tillåtelse att göra det.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som Kliniken behandlar om dig inom ramen för vår verksamhet. Klinikens digitala kanaler kan innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern plats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Kliniken.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Behandling av personuppgifter om barn

Klinikens verksamhet riktar sig inte till barn och Kliniken samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till Kliniken ber vi dig att kontakta oss.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter på Kliniken är Klinikchefen. Andra juridiska personer på Kliniken, s.k. Personuppgiftsbiträden, är var för sig i förekommande fall personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i enlighet med villkor för aktuell tjänst eller funktion.

Sigtuna 2018-05-14

Mälaren Smådjursklinik AB

Ändring av denna integritetspolicy

Mälaren Smådjursklinik AB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Klinikens hemsida, www.malarensmadjur.se

Senast uppdaterad: 2018-05-14

1 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).